“آگهی مزایده”

شهرداري سمنان در نظر دارد براساس مجوز شماره 132 / 99 / 15 مورخ 3 / 2 / 99 شوراي محترم اسلامي شهرسمنان نسبت به فروش آهن آلات و ضايعات اسقاطي و لوازم مستعمل از طريق مزايده كتبي اقدام نمايد: لذا كساني كه تمايل به خريد دارند مي توا نند از تاريخ درج آگهي تا مورخ11/ 4/ 99 جهت اطلاع و بازديد از اجناس مزايده واقع در بلوار حكيم الهي جاده حسن آباد موتوري شهردار سمنان و دريافت اسناد مزايده به واحد كارپردازي شهرداري مركز مراجعه نمايند و قيمتهاي پيشنهادي خويش را حداكثرتا پايان وقت اداري مورخ 12/ 4/ 99 صرفا از طريق پست پيشتاز (ويژه) به آدرس سمنان بلوار سعدي شهرداري مركزي كد پستي 3513968686 ارسال نمايند. در ضمن شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختاراست.
متقاضيان جهت آگاهي بيشتر مي توانند به سايتwww.semnan.ir مراجعه فرمايند.
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان