“آگهی مزایده”

شهرداري سمنان در نظر دارد براساس مجوز شماره شماره 696 / 99 / 15 مورخ 15 / 5 / 1399 شوراي محترم اسلامي شهرسمنان نسبت به فروش يك قطعه زمين به شرح ذيل از طريق مزايده كتبي اقدام نمايد:
1- يك قطعه زمين به متراژ 2 / 241 متر مربع واقع در بلوار امير كبير شمال ساختمان هديش
لذا كساني كه تمايل به خريد دارند مي توا نند از تاريخ درج آگهي تا مورخ 5/ 6 / 1399 جهت اطلاع و بازديد از موقعيت ملك فوق الذكر و دريافت اسناد مزايده به واحد املاك شهرداري مركز مراجعه نمايند و قيمتهاي پيشنهادي خويش را حداكثرتا پايان وقت اداري مورخ 6/ 6/ 1399 صرفا از طريق پست پيشتاز (ويژه) به آدرس سمنان بلوار سعدي شهرداري مركزي كد پستي 3513968686 ارسال نمايند. در ضمن شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختاراست.
متقاضيان جهت آگاهي بيشتر مي توانند به سايتwww.semnan.irمراجعه فرمايند.
مدیریت ارتباطات وامور بين ا لملل شهرداري سمنان