آگهی مزایده

شهرداري سمنان در نظر دارد براساس مجوز شوراي محترم اسلامي شهرسمنان نسبت به فروش سه قطعه زمين به شرح ذيل از طريق مزايده (سامانه ستاد) اقدام نمايد.

1-    يك قطعه زمين به متراژ ۴۵ / ۲۵۹متر مربع واقع در شهرك غرب به شماره مزايده ۲۰۰۱۰۹۰۲۲۲۰۰۰۰۰۹

2-    يك قطعه زمين به متراژ ۹۰/۳۱۱ متر مربع واقع در شهرك غرب  به شماره مزايده ۲۰۰۱۰۹۰۲۲۲۰۰۰۰۰۸

3- يك قطعه زمين به متراژ ۵۲ / ۱۷۲ متر مربع واقع در ميدان امام به شماره مزايده ۲۰۰۱۰۹۰۲۲۲۰۰۰۰۰۵

لذا كساني كه تمايل به خريد دارند مي توا نند از تاريخ درج آگهي تا تاريخ ذكر شده در سامانه ستاد (سامانه تداركات الكترونيك دولت ) مراجعه نمايند و قيمتهاي پيشنهادي خويش را در سامانه ستاد ارسال نمايند. در ضمن شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختاراست.

متقاضيان جهت آگاهي بيشتر مي توانند به سايتwww.semnan.irمراجعه فرمايند.

شهرداري سمنان