آگهی مزایده

فراخوان عمومی

کد: نوع فراخوان : آگهی مزایده فروش یک واحد مسکونی و یک قطعه زمین مسکونی و یک قطعه زمین خدماتی
عنوان : 1 بک باب ساختمان خیابان دادگستری کوچه مقداد ساختمان سازمان ساماندهی مشاغل شهرداری سمنان عرصه 96-383 مسکونی 22/000/000/000 %50نقد 3قسط
نام بخش برگزار کننده: 2 یک قطعه زمین خیابان دادگستری کوچه مقداد جنب ساختمان سازمان ساماندهی مشاغل شهرداری سمنان 227-72 مسکونی 60/000/000 %50نقد 3قسط
3 یک قطعه زمین شهرک غرب فاز سوم قطعه 30 382-66 خدماتی 20/000/000 %50نقد 3قسط

قوانین

تاریخ شروع : 98/09/20 مهلت دریافت اسناد :
مهلت تحویل پیشنهادات: تاریخ بررسی پیشنهادات :
تاریخ انقضا تا پایان وقت اداری مورخ 98/09/29

صورتجلسات

صورتجلسات بررسی پیشنهادات:
صورتجلسات برنده :
صورتجلسات اعلام نتیجه :