آگهی مناقصه بهسازي ورودي شرقي سمنان

شهرداري سمنان در نظر دارد بر اساس بودجه سال 1400 پروژه هاي ذيل را‌ با مشخصات و شرايط مندرج در اسناد مناقصه واگذار نمايد اشخاص حقوقي واجد شرايط در صورت تمايل به همكاري مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به اداره پيمان و رسيدگي شهرداري سمنان،  به آدرس : سمنان – بلوار سعدي –  شهرداري مركزي سمنان –  طبقه همكف مراجعه نمايند.

 

 

رديف عنوان پروژه صلاحيت و رتبه برآورد اوليه(ريال) مبلغ تضمين (ريال)
1 بهسازي ورودي شرقي سمنان حداقل  ابنيه 7.000.000.000 350.000.000
2 اجراي فاز اول بوستان حاشيه غربي شهرك روزيه حداقل ابنيه 8.500.000.000 425.000.000
3 فاز نهايي جدول و كف فرش پارك فرشتا حداقل ابنيه 12.000.000.000 600.000.000

1- جهت خريد اسناد مناقصه مي بايست مبلغ  500.000 ريال به شماره حساب 1006261464 نزد بانك شهر شعبه سمنان بنام شهرداري سمنان واريز گردد.

2- مهلت دريافت اسناد مناقصه از زمان درج آگهي تا پايان وقت اداري مورخ 20 / 2 / 1400 مي باشد.

3- مهلت ارسال پيشنهادات تا پايان وقت اداري مورخ   22 / 2 / 1400 و فقط از طريق پست پيشتاز امكان پذير مي باشد.

4- مهلت پاسخگويي تا پايان وقت اداري مورخ 22 / 2 / 1400 از طريق شماره تلفن 33329102 -023 داخلي 121و 158 مي باشد.

5- پيشنهادها در ساعت 14:30 مورخ 26 / 2 / 1400 در شهرداري مركزي سمنان بازگشايي مي شود.