آگهی مناقصه شماره 10

فراخوان عمومی

کد: نوع فراخوان: عمومی
عنوان : احداث بوستان محله ای در سطح منطقه دو،تکمیل پارک موزه دفاع مقدس،احداث بوستان مهر،اجرای آسفالت فاز یکجاده سیلو وضعیت :
نام بخش برگزار کننده: اسناد فراخوان:

قوانین

تاریخ شروع : مهلت دریافت اسناد :
مهلت تحویل پیشنهادات: تاریخ بررسی پیشنهادات :
تاریخ انقضا:تا پایان وقت اداری مورخ  07/06/98

صورتجلسات

صورتجلسات بررسی پیشنهادات:
صورتجلسات برنده :
صورتجلسات اعلام نتیجه :