آگهی مناقصه شماره 11

فراخوان عمومی

کد: نوع فراخوان : آگهی مناقصه شماره 11
عنوان : احداث بوستان محله ای در سطح منطقه دو،تکمیل پارک خطی سرو،تکمیل ساختمان آتشنشانی مسکن مهر و بلوار علویان وضعیت :
نام بخش برگزار کننده: شهرداری مرکز اسناد فراخوان:

قوانین

تاریخ شروع : 98/06/01 مهلت دریافت اسناد :
مهلت تحویل پیشنهادات: تاریخ بررسی پیشنهادات :
تاریخ انقضا تا پایان وقت اداری مورخ  06/07/98

صورتجلسات

صورتجلسات بررسی پیشنهادات:
صورتجلسات برنده :
صورتجلسات اعلام نتیجه :