“آگهی مناقصه”

شهرداري سمنان در نظر دارد بر اساس بودجه سال 1399 پروژه هاي ذيل را‌  واگذار نمايد اشخاص حقوقي واجد شرايط در صورت تمايل به همكاري مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به اداره پيمان و رسيدگي شهرداري سمنان،  به آدرس : سمنان – بلوار سعدي –  شهرداري مركزي سمنان –  طبقه همكف مراجعه نمايند.

رديف عنوان پروژه صلاحيت و رتبه برآورد اوليه(ريال) مبلغ تضمين (ريال)
1 احداث نمازخانه در پارك بانوان حداقل ابنيه 6.000.000.000 300.000.000
2 ساماندهي ميادين سطح شهر حداقل ابنيه 5.400.000.000 270.000.000
3 احداث سردرب مجموعه باغ  خانواده (فدك) حداقل ابنيه 7.000.000.000 350.000.000
4 آسفالت دستي در سطح مناطق حداقل راه 10.000.000.000 500.000.000
5 اجرا و احداث درياچه كومش و محوطه آن حداقل ابنيه 20.000.000.000 1.000.000.000
6 آماده سازي و بهسازي ورودي شرقي سمنان (ازمسير دانشگاه تا پل شهيد ترحمي) حداقل ابنيه 20.000.000.000 1.000.000.000
7 بهسازي پياده رو هاي سطح منطقه يك حداقل ابنيه 6.000.000.000 300.000.000
8 اخذ مشاور جهت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافيك و امكان سنجي ريلي شهر سمنان رتبه 2حمل و نقل يا دو شركت باهم كه هردو داراي  رتبه 3 باشند 4.500.000.000 225.000.000
9 احداث ( تكميل )آتشنشاني مسكن مهر حداقل ابنيه 20.000.000.000 1000.000.000
10 طراحي و اصلاح هندسي و ساماندهي ميادين و معابر سطح شهر(بر اساس مصوبات شوراي ترافيك) حداق ابنيه 6،000،000،000 300،000،000

1- جهت خريد اسناد مناقصه مي بايست مبلغ 500،000 ريال به شماره حساب 1006261464 نزد بانك شهر شعبه سمنان بنام شهرداري سمنان واريز گردد.

2- مهلت دريافت اسناد مناقصه از زمان درج آگهي تا پايان وقت اداري مورخ 08 / 05 / 1399مي باشد.

3- مهلت ارسال پيشنهادات تا پايان وقت اداري مورخ 09 / 05 / 1399و فقط از طريق پست پيشتاز امكان پذير مي باشد.

4- مهلت پاسخگويي تا پايان وقت اداري مورخ 09 / 05 / 1399 از طريق شماره تلفن 33329102 -023 داخلي 121و 158 مي باشد.

5- پيشنهادها در ساعت 14:30 مورخ 12 / 05 / 1399 در شهرداري مركزي سمنان بازگشايي مي شود.

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان