“آگهی مناقصه”

 

شهرداري سمنان در نظر دارد بر اساس بودجه سال 1399 پروژه هاي ذيل را با مشخصات و شرايط مندرج در اسناد مناقصه واگذار نمايد اشخاص حقوقي واجد شرايط در صورت تمايل به همكاري مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به اداره پيمان و رسيدگي شهرداري سمنان،  به آدرس : سمنان – بلوار سعدي –  شهرداري مركزي سمنان –  طبقه همكف مراجعه نمايند

 

رديف عنوان پروژه صلاحيت و رتبه برآورد اوليه(ريال) مبلغ تضمين (ريال)
1 عمليات عمراني متفرقه در سطح منطقه سه حداقل ابنيه 6،800،000،000 340،000،000

 

1_ جهت خريد اسناد مناقصه مي بايست مبلغ 500.000 ريال به شماره حساب 1006261464 نزد بانك شهر شعبه سمنان بنام شهرداري سمنان واريز گردد.

2- مهلت دريافت اسناد مناقصه از زمان درج آگهي تا پايان وقت اداري مورخ 29 / 10 / 99 مي باشد.

3- مهلت ارسال پيشنهادات تا پايان وقت اداري مورخ 1 / 11 / 99 و فقط از طريق پست پيشتاز امكان پذير مي باشد.

4- مهلت پاسخگويي تا پايان وقت اداري مورخ 29 / 10 / 99  از طريق شماره تلفن 33329102 -023 داخلي 121و 158 مي باشد.

5- پيشنهادها در ساعت 14:30 مورخ 5 / 11 / 99 در شهرداري مركزي سمنان بازگشايي مي شود.

 

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان