“آگهی مناقصه”

شهرداري سمنان در نظر دارد بر اساس بودجه سال 1399 پروژه هاي ذيل را‌ با مشخصات و شرايط مندرج در اسناد مناقصه واگذار نمايد اشخاص حقوقي واجد شرايط در صورت تمايل به همكاري مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به اداره پيمان و رسيدگي شهرداري سمنان،  به آدرس : سمنان – بلوار سعدي –  شهرداري مركزي سمنان –  طبقه همكف مراجعه نمايند.

 

رديف عنوان پروژه صلاحيت و رتبه برآورد اوليه(ريال) مبلغ تضمين (ريال)
1 تهيه،خريد و نصب قطعات سوله سازه فضاكار بهمراه تهيه و اجراي فنداسيون در پارك بزرگ فرشتا حداقل ابنيه 11.000.000.000 550.000.000
 اجراي فنداسيون و اسكلت فلزي پهنه شرقي مسجدامام (با مصالح) حداقل ابنيه 50.000.000.000 2.500.000.000

1- جهت خريد اسناد مناقصه مي بايست مبلغ 500.000 ريال به شماره حساب 1006261464 نزد بانك شهر شعبه سمنان بنام شهرداري سمنان واريز گردد.

2- مهلت دريافت اسناد مناقصه از زمان درج آگهي تا پايان وقت اداري مورخ 9/ 11 / 99 مي باشد.

3- مهلت ارسال پيشنهادات تا پايان وقت اداري مورخ9 / 11 / 99 و فقط از طريق پست پيشتاز امكان پذير مي باشد.

4- مهلت پاسخگويي تا پايان وقت اداري مورخ 8/ 11 / 99 از طريق شماره تلفن 33329102 -023 داخلي 121و 158 مي باشد.

5- پيشنهادها در ساعت 14:30 مورخ 12 / 11 / 99 در شهرداري مركزي سمنان بازگشايي مي شود.

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان