“آگهی مناقصه”

شهرداري سمنان در نظر دارد بر اساس بودجه سال 1399 پروژه هاي ذيل را‌ با مشخصات و شرايط مندرج در اسناد مناقصه واگذار نمايد اشخاص حقوقي واجد شرايط در صورت تمايل به همكاري مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به اداره پيمان و رسيدگي شهرداري سمنان،  به آدرس : سمنان – بلوار سعدي –  شهرداري مركزي سمنان –  طبقه همكف مراجعه نمايند.

رديف

 

عنوان پروژه

 

صلاحيت و رتبه

 

برآورد اوليه(ريال)

 

مبلغ تضمين (ريال)

 

۱  

 اجراي عمليات عمراني فاز 1 در ميدان دانش(تجديد)

حداقل ابنيه

 

13.000.000.000

 

650.000.000

 

۲ احداث محوطه داخلي ميدان قومس (تجديد)

 

حداقل ابنيه

 

21.000.000.000

 

1.050.000.000

 

۳ تكميل بلوك C كانون اصلاح و تربيت اداره كل زندانهاي استان سمنان (تجديد) حداقل ابنيه 38.000.000.000 1.900.000.000
۴ خريد تجهيزات روشنايي خيابان امام حداقل ابنيه 7.500.000.000 375.000.000

 

1- جهت خريد اسناد مناقصه مي بايست مبلغ   500.000 ريال به شماره حساب 1006261464 نزد بانك شهر شعبه سمنان بنام شهرداري سمنان واريز گردد.

2- مهلت دريافت اسناد مناقصه از زمان درج آگهي تا پايان وقت اداري مورخ 27 / 11 / 99 مي باشد.

3- مهلت ارسال پيشنهادات تا پايان وقت اداري مورخ 28 / 11 / 99 و فقط از طريق پست پيشتاز امكان پذير مي باشد.

4- مهلت پاسخگويي تا پايان وقت اداري مورخ27 / 11 / 99 از طريق شماره تلفن 33329102 -023 داخلي 121و 158 مي باشد.

5- پيشنهادها در ساعت 14:30 مورخ 3 / 12 / 99 در شهرداري مركزي سمنان بازگشايي مي شود.

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان