“آگهی مناقصه”

با احترام، شهرداري سمنان بر اساس بودجه سال 1401در نظر دارد پروژه‌ با مشخصات و شرايط مندرج در اسناد مناقصه را به اشخاص حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد. در صورت تمايل به همكاري مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به سامانه تداركات الكترونيك دولت (ستاد ايران) مراجعه نمايند.  

رديف عنوان پروژه صلاحيت و رتبه برآورد اوليه(ريال) مبلغ تضمين (ريال)
1 عمليات باقي مانده پارك فرشتا حداقل ابنيه 15،000،000،000 750،000،000
2 پياده رو سازي معابر در سطح منطقه سه حداقل ابنيه 12،000،000،000 600،000،000
3 بهسازي معابرو پياده رو سازي در سطح منطقه يك حداقل ابنيه 13،000،000،000 650،000،000
4 بهسازي،ساماندهي،مرمت و احداث بوستانهاي سطح منطقه 3 حداقل ابنيه 10،000،000،000 500،000،000
5 تكميل غرفه هاي نمايشگاهي ضلع شرق پارك فرشتا حداقل ابنيه 30،000،000،000 1،500،000،000
6 تهيه مصالح(ميلگرد)و اجراي قسمتي از پل مسير رودخانه تقاطع بلوار فدك و ميدان شهداي حسن آباد حداقل راه 12،750،000،000 637،500،000
7 اجراي آسفالت مكانيزه در بلوار فدك حداقل راه 7،000،000،000 350،000،000

1-     تاريخ انتشار در سامانه ستاد 24 / 02 / 1401 ميباشد.

2-     مهلت دريافت اسناد مناقصه از زمان درج آگهي تا پايان وقت اداري مورخ 04 / 03 / 1401مي باشد.

3-      مهلت ارسال تضمين شركت در مناقصه تا پايان وقت اداري مورخ 16 / 03 / 1401بوده و فقط از طريق پست پيشتاز امكان پذير مي باشد..

4-      مهلت پاسخگويي تا پايان وقت اداري مورخ16 / 03 / 1401از طريق شماره تلفن 33329102 -023 داخلي 121و 158 مي باشد.

5-      پيشنهادها در ساعت 14:30 مورخ 18 / 03 / 1401در شهرداري مركزي سمنان بازگشايي مي شود.