آگهی مناقصه

شهرداری سمنان برا اساس بودجه سال ۱۴۰۱ در نظر دارد پروژه با مشخصات و شرایط مندرج در اسناد مناقصه را به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید،در صورت تمایل به همکاری می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد ایران)مراجعه نمایند.

رديف عنوان پروژه صلاحيت و رتبه برآورد اوليه(ريال) مبلغ تضمين (ريال)
1 پياده رو سازي ضلع جنوب بلوار شهيد سردار سليماني(فاز سوم) حداقل ابنيه 23،000،000،000 1،150،00،000

1-  تاريخ انتشار در سامانه ستاد 12 / 07 / 1401ميباشد.

2-     مهلت دريافت اسناد مناقصه از زمان درج آگهي تا ساعت14:00 مورخ 21 / 07 / 1401مي باشد.

3-      مهلت ارسال تضمين شركت در مناقصه تا ساعت13:00 مورخ 02/ 08 / 1401بوده و فقط از طريق پست پيشتاز امكان پذير مي باشد..

4-      مهلت پاسخگويي تا ساعت14:00  مورخ01/ 08/ 1401 از طريق شماره تلفن 33329102 -023 داخلي 121و 158 مي باشد.

***پيشنهادها در ساعت 13:30 مورخ 02 / 08 / 1401در شهرداري مركزي سمنان بازگشايي مي شود.

شهرداری سمنان