آگهی مناقصه

شهرداري سمنان بر اساس بودجه سال1401 در نظر دارد پروژه با مشخصات و شرايط مندرج در اسناد مناقصه را به

‌  اشخاص حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد، در صورت تمايل به همكاري مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به سامانه تداركات الكترونيك دولت (ستاد ايران) مراجعه نمايند.

 

رديف عنوان پروژه صلاحيت و رتبه برآورد اوليه(ريال) مبلغ تضمين (ريال)
1 تجديد مناقصه تكميل ابنيه و تاسيسات داخلي آمفي تئاتر پارك ترافيكي سيمرغ حداقل5 ابنيه 50،000،000،000 2،500،000،000
ت2 تكميل عمليات عمراني باقيمانده صحن فرهنگي و جاده فرعي پارك موزه دفاع مقدس حداقل5 ابنيه 19،999،291،872 999،964،594

**تاريخ انشار اسناد  مناقصه 15/ 08 / 1401**

1- مهلت دريافت اسناد مناقصه از زمان انتشار  تا پايان وقت اداري مورخ25 / 08 / 1401 مي باشد.

2- مهلت ارسال تضمين شركت در مناقصه تا پايان وقت اداري مورخ 05/ 09/ 1401  بوده و فقط از طريق پست پيشتاز امكان پذير مي باشد.

3- مهلت پاسخگويي تا پايان وقت اداري مورخ 05/ 09/ 1401 از طريق شماره تلفن 33329102 -023 داخلي 121و 158 مي باشد.

4- پيشنهادها در ساعت 13:30 مورخ 07/ 09/ 1401 در شهرداري مركزي سمنان بازگشايي مي شود

شهرداری سمنان