آگهی مزایده

شهرداري سمنان در نظر دارد براساس مجوز شوراي محترم اسلامي شهرسمنان نسبت به فروش يك قطعه زمين به شرح ذيل از طريق مزايده (سامانه ستاد) اقدام نمايد.

1-    يك قطعه زمين به متراژ 60/ 255متر مربع واقع در بلوار علي ابن ابيطالب به شماره مزايده 2001090222000018

لذا كساني كه تمايل به خريد دارند مي توانند به سامانه ستاد (سامانه تداركات الكترونيك دولت ) مراجعه نمايند و قيمتهاي پيشنهادي خود را صرفاً در سامانه ستاد ارسال نمايند. در ضمن شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختاراست.

متقاضيان جهت آگاهي بيشتر مي توانند به سايتwww.semnan.irمراجعه فرمايند.

شهرداري سمنان