آگهی مناقصه

“آگهی مناقصه”

شهرداري سمنان بر اساس بودجه سال1401 در نظر دارد پروژه با مشخصات و شرايط مندرج در اسناد مناقصه را به ‌  اشخاص حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد، در صورت تمايل به همكاري مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به سامانه تداركات الكترونيك دولت (ستاد ايران) مراجعه نمايند.

رديف عنوان پروژه صلاحيت و رتبه برآورد اوليه(ريال) مبلغ تضمين (ريال)
1 طرح جامع مطالعات حمل و نقل و ترافيك (دو مرحله اي) حداقل  رتبه 2 حمل و نقل ترافيك يا رتبه 3 به شرط مشاركت همزمان دو شركت داراي رتبه 3 حمل و نقل و ترافيك 20،000،000،000 1،000،000،000
2 تجديدمناقصه جدولگذاري در سطح شهر پنج  ابنيه 20،000،000،000 1،000،000،000
3 تجديدمناقصه اجراي انواع كف فرش در سطح شهر پنج  ابنيه 20،000،000،000 1،000،000،000
4 تجديد مناقصه مرمت گاراژ كلانتر پنج  ابنيه 20،000،000،000 1،000،000،000

1-            تاريخ انتشار در سامانه ستاد 01 / 09 / 1401ميباشد.