آگهی مناقصه

شهرداري سمنان بر اساس بودجه سال1401 در نظر دارد پروژه با مشخصات و شرايط مندرج در اسناد مناقصه را به اشخاص حقوقی واجد شرایط واگذار نماید،در صورت تمایل به همكاري مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به سامانه تداركات الكترونيك دولت (ستاد ايران) مراجعه نمايند

.

رديف عنوان پروژه صلاحيت و رتبه برآورد اوليه(ريال) مبلغ تضمين (ريال)
1 احداث ساختمان ناحیه یک منطقه دو شهرداری سمنان ۵ ابنیه ۱۴،000،000،000 700،000،000

1-  تاريخ انتشار در سامانه ستاد 23 / 12 / 1401ميباشد.
2_ مهلت دریافت اسناد مناقصه از زمان درج آگهی تا ساعت 14:30 مورخ 06/01/1402 باشد
3- مهلت ارسال پیشنهادات و تضمين شركت در مناقصه تا ساعت 14:30  مورخ 16/ 01/ 1402  بوده و فقط از طريق پست پيشتاز امكان پذير مي باشد.

4_ مهلت پاسخگويي تا ساعت14:30  مورخ16/ 01/ 1402 از طريق شماره تلفن 33329102 -023 داخلي 121و 158 مي باشد.

***پيشنهادها در ساعت 13:30 مورخ 21 / 01 / 1402در شهرداري مركزي سمنان بازگشايي مي شود.

شهرداری سمنان