آگهی مناقصه

1 آسفالت دستی در سطح مناطق حداقل راه 10.000.000.000 500.000.000
2 کفپوش سطح شهر حداقل ابنیه 10.000.000.000 500.000.000
3 جدولگذاری در سطح شهر حداقل ابنیه 9.000.000.000 450.000.000
4 مرمت نوارحفاری و اصلاح هندسی لکه گیری آسفالت حداقل راه 10.000.000.000 500.000.000
5 درزگیری سطح آسفالت منطقه حداقل راه 5.000.000.000 250.000.000
6 درزگیری سطح آسفالت منطقه حداقل راه 5.000.000.000 250.000.000
7 درزگیری سطح آسفالت منطقه حداقل راه 5.000.000.000 250.000.000
8 اجرا و احداث دریاچه کومش و محوطه آن حداقل ابنیه 20.000.000.000 1.000.000.000
9 احداث سرویس بهداشتی های2.4.6.8 چشمه حداقل ابنیه 10.000.000.000 500.000.000
10 احداث بوستان میرزا کوچک خان حداقل ابنیه 10.000.000.000 500.000.000

1- جهت خرید اسناد مناقصه می بایست مبلغ 000/500 ريال به شماره حساب 1006261464 نزد بانک شهر شعبه سمنان بنام شهرداری سمنان واریز گردد.
2- مهلت دریافت اسناد مناقصه از زمان درج آگهی تا پایان وقت اداری مورخ29/2/99می باشد.
3- مهلت ارسال پیشنهادات تا پایان وقت اداری مورخ29/2/99و فقط از طریق پست پیشتاز امکان پذیر می باشد.
4- مهلت پاسخگویی تا پایان وقت اداری مورخ29/2/99 از طریق شماره تلفن 33329102 -023 داخلی 121می باشد.
5- پيشنهادها در ساعت 14:30 مورخ 1/3/99در شهرداری مرکزی سمنان بازگشایی می شود.

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان