“آگهی مناقصه”

 

شهرداري سمنان در نظر دارد بر اساس بودجه سال 1399 پروژه هاي ذيل را‌ با مشخصات و شرايط مندرج در اسناد مناقصه واگذار نمايد اشخاص حقوقي واجد شرايط در صورت تمايل به همكاري مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به اداره پيمان و رسيدگي شهرداري سمنان،  به آدرس : سمنان – بلوار سعدي –  شهرداري مركزي سمنان –  طبقه همكف مراجعه نمايند.

 

رديف عنوان پروژه صلاحيت و رتبه برآورد اوليه(ريال) مبلغ تضمين (ريال)
1 آسفالت دستي در سطح مناطق حداقل راه 10.000.000.000 500.000.000
2 اجرا و احداث درياچه كومش و محوطه آن حداقل ابنيه 20.000.000.000 1.000.000.000
3 آماده سازي و بهسازي ورودي شرقي سمنان (ازمسير دانشگاه تا پل شهيد ترحمي) حداقل ابنيه 20.000.000.000 1.000.000.000
4 بهسازي پياده رو هاي سطح منطقه يك حداقل ابنيه 6.000.000.000 300.000.000

 

1- جهت خريد اسناد مناقصه مي بايست مبلغ 000/500 ريال به شماره حساب 1006261464 نزد بانك شهر شعبه سمنان بنام شهرداري سمنان واريز گردد.

2- مهلت دريافت اسناد مناقصه از زمان درج آگهي تا پايان وقت اداري مورخ 4 / 4 / 99 مي باشد.

3- مهلت ارسال پيشنهادات تا پايان وقت اداري مورخ 5 / 4 / 99 و فقط از طريق پست پيشتاز امكان پذير مي باشد.

4- مهلت پاسخگويي تا پايان وقت اداري مورخ 4 / 4 / 99 از طريق شماره تلفن 33329102 -023 داخلي 121و 158 مي باشد.

5- پيشنهادها در ساعت 14:30 مورخ 8 / 4 / 99 در شهرداري مركزي سمنان بازگشايي مي شود.

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان