“آگهی مناقصه”

شهرداري سمنان در نظر دارد بر اساس بودجه سال 1399 پروژه هاي ذيل را با مشخصات و شرايط مندرج در اسناد مناقصه واگذار نمايد اشخاص حقوقي واجد شرايط در صورت تمايل به همكاري مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به اداره پيمان و رسيدگي شهرداري سمنان، به آدرس : سمنان – بلوار سعدي – شهرداري مركزي سمنان – طبقه همكف مراجعه نمايند.

رديف عنوان پروژه صلاحيت و رتبه برآورد اوليه(ريال) مبلغ تضمين (ريال)
1 احداث نمازخانه در پارك بانوان حداقل ابنيه 6.000.000.000 300.000.000
2 ساخت مجموعه تجاري بلوار آيت اله عالمي حداقل ابنيه 13.000.000.000 650.000.000
3 ساماندهي ميادين سطح شهر حداقل ابنيه 5.400.000.000 270.000.000
4 احداث سردرب مجموعه باغ خانواده (فدك) حداقل ابنيه 7.000.000.000 350.000.000

1- جهت خريد اسناد مناقصه مي بايست مبلغ 50000 ريال به شماره حساب 1006261464 نزد بانك شهر شعبه سمنان بنام شهرداري سمنان واريز گردد.
2- مهلت دريافت اسناد مناقصه از زمان درج آگهي تا پايان وقت اداري مور خ12 / 4 / 99مي باشد.
3- مهلت ارسال پيشنهادات تا پايان وقت اداري مورخ14 / 4 / 99 و فقط از طريق پست پيشتاز امكان پذير مي باشد.
4- مهلت پاسخگويي تا پايان وقت اداري مورخ 12 / 4 / 99 از طريق شماره تلفن 33329102 -023 داخلي 121و 158 مي باشد.
5- پيشنهادها در ساعت 14:30 مورخ 15 / 4 / 99 در شهرداري مركزي سمنان بازگشايي مي شود
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان