“آگهی مناقصه”

شهرداري سمنان بر اساس بودجه سال 1399 در نظر دارد پروژه / پروژه هايي با مشخصات و شرايط مندرج در اسناد مناقصه، به اشخاص حقيقي(درخصوص خريد) و حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد، در صورت تمايل به همكاري مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به اداره پيمان و رسيدگي شهرداري سمنان، به آدرس : سمنان – بلوار سعدي – شهرداري مركزي سمنان – طبقه همكف مراجعه نمايند.

رديف عنوان پروژه صلاحيت و رتبه برآورد اوليه(ريال) مبلغ تضمين (ريال)
1 احداث نماز خانه پارك بانوان حداقل ابنيه 6.000.000.000 300.000.000
2 طراحي و اصلاح هندسي و ساماندهي ميادين و معابر شهر (براساس مصوبات شوراي ترافيك) حداقل ابنيه 6.000.000.000 300.000.000

1- جهت خريد اسناد مناقصه مي بايست مبلغ 500.000 ريال به شماره حساب 1006261464 نزد بانك شهر شعبه سمنان بنام شهرداري سمنان واريز گردد.
2- مهلت دريافت اسناد مناقصه از زمان درج آگهي تا پايان وقت اداري مورخ 25 / 4 / 99 مي باشد.
3- مهلت ارسال پيشنهادات تا پايان وقت اداري مورخ 26 / 4 / 99 و فقط از طريق پست پيشتاز امكان پذير مي باشد.
4- مهلت پاسخگويي تا پايان وقت اداري مورخ 26 / 4 / 99از طريق شماره تلفن 33329102 -023 داخلي 121و 158 مي باشد.
5- پيشنهادها در ساعت 14:30 مورخ 29 / 4 / 99 در شهرداري مركزي سمنان بازگشايي مي شود.
مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان