آگهی مناقصه

فراخوان عمومی

کد: نوع فراخوان : عمومی
عنوان : ردیف عنوان پروژه صلاحیت و رتبه برآورد اولیه(ريال) مبلغ تضمین (ريال)
نام بخش برگزار کننده :شهرداری سمنان 1 آسفالت دستی و لکه گیری سطح منطقه دو حداقل راه 000/000/000/4 000/000/200
2 آسفالت دستی و لکه گیری سطح منطقه یک حداقل راه 000/000/000/5 000/000/250
3 مرمت نوار حفاری سطح منطقه دو حداقل راه 000/000/000/4 000/000/200
4 پیاده روسازی سطح منطقه دو حداقل ابنیه 000/000/000/6 000/000/300
5 احداث ساختمان اداری سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری حداقل ابنیه 000/000/000/30 000/000/500/1
6 خرید دیوار پیش ساخته پارک بانوان 000/000/000/6 000/000/300
7 احداث سوله ورزشی پارک بانوان حداقل ابنیه 000/000/000/18 000/000/900
8 پیاده روسازی ضلع شرقی بلوار نوروزی حداقل ابنیه 000/000/000/10 000/000/500

قوانین

تاریخ شروع : 98/10/01 مهلت دریافت اسناد :
مهلت تحویل پیشنهادات: تاریخ بررسی پیشنهادات :
تاریخ انقضا تا پایان وقت اداری مورخ98/10/10

صورتجلسات

صورتجلسات بررسی پیشنهادات:
صورتجلسات برنده :
صورتجلسات اعلام نتیجه :