آگهی مناقصه18

فراخوان عمومی

کد: نوع فراخوان : عمومی
عنوان : اجرای تقاطع غیر همسطح جنب میدان امام حسن (ع)
نام بخش برگزار کننده: شهرداری سمنان

قوانین

تاریخ شروع : 98/11/06 مهلت دریافت اسناد :
مهلت تحویل پیشنهادات: تاریخ بررسی پیشنهادات :
تاریخ انقضا 98/11/16

صورتجلسات

صورتجلسات بررسی پیشنهادات:
صورتجلسات برنده :
صورتجلسات اعلام نتیجه :