اجرا و تكميل تقاطع غيرهمسطح پل شهداي ميدان حسن آباد

شهرداري سمنان در نظر دارد بر اساس بودجه سال 1400 پروژه هاي ذيل را‌ با مشخصات و شرايط مندرج در اسناد مناقصه واگذار نمايد اشخاص حقوقي واجد شرايط در صورت تمايل به همكاري مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به اداره پيمان و رسيدگي شهرداري سمنان،  به آدرس : سمنان – بلوار سعدي –  شهرداري مركزي سمنان –  طبقه همكف مراجعه نمايند.

 

رديف عنوان پروژه صلاحيت و رتبه برآورد اوليه(ريال) مبلغ تضمين (ريال)
1 اجرا و تكميل تقاطع غيرهمسطح پل شهداي ميدان حسن آباد حداقل راه 40.000.000.000 2.000.000.000
2 اجراي تراش آسفالت در سطح شهر حداقل راه 7.000.000.000 350.000.000
3 اخذ مشاور نظارت كارگاهي پلهاي سطح شهر مشاور مربوطه 10.000.000.000 500.000.000
4 تكميل مطالعات فاز اول و طراحي فاز1و2 ورودي شرقي مشاور مربوطه 7.000.000.000 350.000.000
5 اجراي آسفالت فينيشر در سطح شهر حداقل راه 40.000.000.000 2.000.000.000
6 احداث فاز اول  محوطه ميدان قومس حداقل ابنيه 15.000.000.000 750.000.000
7 تكميل ساختمان ايستگاه آتشنشاني مسكن مهر حداقل ابنيه 20.000.000.000 1.000.000.000
8 تكميل بلوك c كانون اصلاح و تربيت اداره كل زندانهاي سمنان حداقل ابنيه 20.000.000.000 1.000.000.000

1- جهت خريد اسناد مناقصه مي بايست مبلغ  500.000 ريال به شماره حساب 1006261464 نزد بانك شهر شعبه سمنان بنام شهرداري سمنان واريز گردد.

2- مهلت دريافت اسناد مناقصه از زمان درج آگهي تا پايان وقت اداري مورخ7 / 2 / 1400مي باشد.

3- مهلت ارسال پيشنهادات تا پايان وقت اداري مورخ 9 / 2 / 1400و فقط از طريق پست پيشتاز امكان پذير مي باشد.

4- مهلت پاسخگويي تا پايان وقت اداري مورخ 7 / 2 / 1400 از طريق شماره تلفن 33329102 -023 داخلي 121 مي باشد.

5- پيشنهادها در ساعت 14:30 مورخ 12 / 2 / 1400در شهرداري مركزي سمنان بازگشايي مي شود.

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان