اصلاحیه آگهی مناقصه

شهرداري سمنان بر اساس بودجه سال ۱۴۰۱در نظر دارد پروژه با مشخصات و شرايط مندرج در اسناد مناقصه را به اشخاص حقوقي واجد شرايط واگذار نمايد، در صورت تمايل به همكاري مي توانند جهت دريافت اسناد مناقصه به سامانه تداركات الكترونيك دولت( ستاد ايران )مراجعه نمايند. همچنین بند ۳ مهلت ارسال تضمين شركت در مناقصه تا پايان وقت اداري مورخ ۱۶ / ۰۳ / ۱۴۰۱ بوده و فقط از طريق پست پيشتاز امكان پذير مي باشد.