“اصلاحیه آگهی مناقصه”

با احترام، پيرو آگهي مناقصه قبلي شهراري سمنان به شماره 2781 / 13 / 1 مورخ 27 / 2 / 1401بند 6 و 7 آگهي مذكور به شكل ذيل اصلاح و اسناد اصلاحي آن در سامانه ستاد ايران جهت استفاده بهينه شركت كنندگان بارگذاري گرديده است .

رديف  عنوان پروژه صلاحيت و رتبه برآورد اوليه (ريال) مبلغ تضمين
1 تهيه مصالح(ميلگرد) قسمتي از پل مسير رودخانه تقاطع بلوار فدك و ميدان شهداي حسن آباد ……………. 12،750،000،000 637،500،000
2 خريد قير جهت اجرا در بلوار فدك …………… 7،000،000،000 350،000،000

1-         تاريخ انتشار درسامانه ستاد08 /03 /1401 مي باشد.

2-         ساير موارد كماكان في السابق قابل اجرا بوده و تغييري ندارد.