اطلاعیه مهم

به اطلاع کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارندگان قرارداد واگذاری و یا صورتجلسه توافقی از قطعات تفکیکی اراضی شهرک خدماتی غرب سمنان می رساند که جهت ثبت اطلاعات ملکی و انجام تشریفات ثبتی و تعیین تکلیف قراردادهای واگذاری خود حداکثر ظرف مدت 10 روز از انتشار این آگهی با در دست داشتن اصل اسناد و مدارک مربوطه به واحد املاک شهرداری سمنان واقع در خیابان سعدی مراجعه نمایند. بدیهی است در صورت عدم مراجعه و ارائه اسناد و مدارک کلیه تبعات ناشی از آن به عهده فرد می باشد.

مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان