بررسی تاثیر مدیریت دانش استراتژیک بر مهارتهای فردی کارکنان

بررسی تاثیر مدیریت دانش استراتژیک بر مهارتهای فردی کارکنان
(مطالعه موردی: شهرداری سمنان)
زهرا مرادی نسب
کارشناسی ارشد روانشناسی، کارشناس امور اجتماعی شهرداری سمنان.
zmoradinasab008@gmail.com

چكيده
تحقيق حاضر با هدف بررسی تاثير مدیریت دانش استراتژیک با ابعاد)دانش مشتری،روابط ذینفعان،بينش محيط کسب
وکار،حافظه سازمانی،دانش در فرآیندها،دانش در توليدات و خدمات،دانش کارکنان( بر قابليتهای فردی کارکنان انجام
گرفت.روش تحقيق توصيفی-پيمایشی و از نظر هدف کاربردی می باشد.در این تحقيق کليه کارکنان شهرداری سمنان به
عنوان جامعه آماری تحقيق انتخاب شدند و سپس با استفاده از فرمول کوکران تعداد 298 نفر از کارکنان به عنوان گروه
نمونه انتخاب شدند.به منظور سنجش و اندازه گيریهای متغير های تحقيق)هفت بعد مدیریت دانش استراتژیک و چهار بعد
قابليتهای فردی کارکنان( به ترتيب از پرسشنامه استاندارد مدیریت دانش گوپتا و شرما )2015 )و پرسشنامه استاندارد
قابليتهای فردی کارکنان احمدی )1388 )استفاده شد.برای سنجش تاثير مدیریت دانش استراتژیک بر قابليتهای فردی
کارکنان در از آزمون همبستگی اسپيرمن استفاده شد.نتایج حاصل بيانگر این واقعيت بود که تاثير معناداری بين مدیریت
دانش استراتژیک بر قابليتهای فردی کارکنان در وجود دارد و بر اساس آزمون فریدمن بعد دانش در فرآیندها باالترین و
بعد دانش در خدمات پایين ترین رتبه را دارا می باشند.

 

دانلود فایل بررسی تاثیر مدیریت دانش استراتژیک بر مهارتهای فردی کارکنان