راه های ارتباط


خیابان سعدی- شهرداری مرکز

 33329102

بسیج و امور ایثارگران شهرداری سمنان

اسکندر دیانی

مسئول بسیج و امور ایثارگران شهرداری سمنان
سوابق اجرایی

کارشناس واحد امانی معاونت عمرانی
بازرس واحد شهرسازی
مسئول واحد روابط عمومی
کارپرداز واحد نقلیه
مدیر دفتر حوزه شهردار
مسئول بسیج و امور ایثارگران