راه های ارتباط


خیابان سعدی- شهرداری مرکز

 33329102

بسیج و امور ایثارگران شهرداری سمنان

علی غفوری

مسئول بسیج و امور ایثارگران شهرداری سمنان
سوابق اجرایی

رابط حراست سازمان عمران و باز آفرینی
مسئول سوئیتهای اقامتی سازمان پارکهاوفضای سبز
مسئول روابط عمومی سازمان عمران و باز آفرینی
مسئول اداری معاونت عمرانی
مسئول واحد رفاه شهرداری سمنان
کارشناس اجرائی ،اداری و مالی مدیریت ارتباطات و امور بین الملل
مسئول بسیج و امور ایثارگران
دبیر شورای امر به معروف ونهی از منکر شهرداری سمنان