“تجدیدآگهی مزایده”

شهرداري سمنان در نظر دارد براساس مجوزات اخذ شده نسبت به فروش يك قطعه زمين شماره c-e با كاربري خدماتي-صنعتي به شرح ذيل از طريق مزايده كتبي اقدام نمايد:

1-يك قطعه زمين با كاربري خدماتي-صنعتي بلوك c-e به متراژ 149 متر مربع واقع در شهرك خدماتي غرب

لذا كساني كه تمايل به خريد دارند مي توا نند از تاريخ درج آگهي تا پايان روز سه شنبه مورخ 08 / 04 / 1400 جهت اطلاع و بازديد از موقعيت ملك هاي فوق الذكر و دريافت اسناد مزايده به واحد املاك شهرداري مركز مراجعه نمايند و قيمتهاي پيشنهادي خويش را حداكثرتا پايان وقت اداري مورخ 20 / 04 / 1400 صرفا از طريق پست پيشتاز (ويژه) به آدرس سمنان بلوار سعدي شهرداري مركز كد پستي 3513968686 ارسال نمايند. در ضمن شهرداري در رد يا قبول پيشنهادات مختاراست.

متقاضيان جهت آگاهي بيشتر مي توانند به سايتwww.semnan.irمراجعه فرمايند.