“تمدیدآگهی مزایده فروش یک قطعه زمین”

شهرداري سمنان در نظر دارد به عنایت به آگهی شماره ۶۱۳۱/۴/۱مورخ ۰۷/۰۴/۱۴۰۰ واقع در شهرک خدماتی غرب بلوک c_e پلاک ثبتی ۹۷۷۲/۱۴۵۳ به متراژ ۱۴۹ متر مربع مهلت شرکت در مزایده تا تاریخ ۲۰/۰۴/۱۴۰۰ بوده تا تاریخ ۲۶/۰۴/۱۴۰۰ تمدید گردید.