“تمدیدآگهی مزایده فروش یک قطعه زمین”

به عنایت به آگهی مزایده شماره1212/4/ 1 مورخ 17/08/99  واقع در شهرک خدماتی غرب بلوک c_a  پلاک ثبتی 6/9772 به متراژ 58/3061 مهلت شرکت در مزایده تا تاریخ 28/08/99 بوده تا تاریخ 03/09/99 تمدید گردید.

مدیریت ارتباطات وامور بين ا لملل شهرداري سمنان