جرای آسفالت مکانیزه در سطح شهر

فراخوان عمومی

کد: نوع فراخوان : عمومی
عنوان : اجرای آسفالت مکانیزه در سطح شهر

 

نام بخش برگزار کننده: شهرداری سمنان

قوانین

تاریخ شروع : 99/01/09 مهلت دریافت اسناد :
مهلت تحویل پیشنهادات: تاریخ بررسی پیشنهادات :
تاریخ انقضا 99/01/14

صورتجلسات

صورتجلسات بررسی پیشنهادات:
صورتجلسات برنده :
صورتجلسات اعلام نتیجه :