راه های ارتباط


میدان مشاهیر، بلوار میرزا بزرگ شیرازی ،خیابان شهید طحانیان (عسجدی)،پلاک 260

 33329755 - 33326042
pasmand@semnan.ir

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری سمنان

احسان افضلی

سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری سمنان

کارشناس مهندسی مکانیک
کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

سوابق اجرایی

- کارشناس معاونت عمرانی شهرداری سمنان
مسئول ساماندهی نظارتی پروژه های عمرانی و اعتبار دولتی معاونت عمرانی شهرداری سمنان
پروانه فعالیت پایه دو نظام مهندسی ساختمان استان سمنان
مدیر فنی مرکز مکانیزه معاینه فنی سنگین سمنان
مسئول واحد نقلیه موتوری شهرداری سمنان
مسئول نقلیه موتوری سازمان اتوبوس رانی شهرداری سمنان
مدیریت هماهنگی و نظارت خدمات شهری شهرداری سمنان
سرپرست سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری سمنان

✦ شورا

دکتر سید محمد ناظم رضوی ریاست شورا
جواد نجاریانی عضو شورا
محمد زحمتکش ناظر شورای سازمان و عضو شورای اسلامی
حسن آلبویه عضو شورا
خدا بخش عرب عضو شورا
محمد رضا همتی عضو شورا

✦ هیئت مدیره

جواد نجاریانی رییس هیئت مدیره
علی اکبر صیادجو عضو شورا
احسان افضلی سرپرست سازمان

✦ پرسنل

وحید اسماعیلیان مسئول دفتر داخلی
زهرا احسانی نژاد مسئول توسعه و مدیریت داخلی
فرهاد شریفی مسئول بازار داخلی
علی اصغر محمدی متصدی بازار داخلی
حسن باباشاه مسئول انبار داخلی
فرامرز عبادی مسئول کارپردازی داخلی
مرتضی خدابخشی متصدی قراردادها داخلی
عطاا... افضلی مسئول حقوقی داخلی
حامد علیرضایی علایی مسئول ساماندهی داخلی
ساره صدیقی مسئول دبیرخانه داخلی