راه های ارتباط


خیابان شهید رجایی
023-33328063
023-33340371
omran@semnan.ir

سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری سمنان

سازمان عمران از سازمانهای وابسته به شهرداری سمنان بوده که نوع فعالیت آن عمرانی ، خدماتی ، تولیدی و همچنین تهیه و تامین نیازمندیهای عمومی شهر و شهرداری با گرایش درآمد زایی در ارتباط با وظایف عمرانی و محوله به شهرداری و سازمان می باشد . با توجه به اینکه بافت های تاریخی و فرسوده و ناکارآمد شهری جرئی از پیکره و بدنه ی این شهر هستند و کالبد و ساختار این محدوده ها در معرض تهدیدات بنیادی بوده و نیازمند تشخیص مسایل ، چالش ها و ساماندهی آنهاست، از این رو سیاست ها و تصمیم شهرداری سمنان مبنی بر ساماندهی بافتهای تاریخی و ناکارآمد شهری سازمان نوسازی و بهسازی از سال 1396 تاسیس گردید و در ابتدای سال 1396 با سازمان عمران ادغام و نام سازمان به عنوان سازمان عمران و بازآفرینی فضای شهری تعیین گردید.سازمان با رعایت مقررات موضوعه در زمینه های مختلف فعالیت دارد که اهم آنها عبارتند از: احداث تاسیسات و کارخانجات آسفالت ،کارخانه شن و ماسه ،کارگاه تولیدات بتنی، جداول، کف پوش، سنگ بلوک ،صندلیهای بتنی و ... جهت نیازهای موجود در سطح شهر سمنان میباشد . همچنین اجرای طرحها و پروژه های مصوب شهرداری اعم از پروژه های مطالعاتی و نظارتی مرمت بناهای تاریخی ، برنامه ریزی و طراحی شهری ،ساماندهی مناطق اسکان غیر رسمی و بافت فرسوده ، روکش خیابانهای سطح شهر، لکه گیری مکانیزه با دستگاه آسفالت تراش و نیز بازگشایی خیابانها ومسیر های جدیدی که در حد توان اجرایی این سازمان باشد انجام می گیرد.

حجت ا... ذوالفقاری

رئیس سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری سمنان

کارشناس ارشد مدیریت و برنامه ریزی شهری

 

سوابق اجرایی

سرپرست معاونت عمرانی
مدیر امور قراردادها شهرداری
مشاور فنی و اجرایی شهردار
شهردار ناحیه 3
شهردار ناحیه 2
معاون عمرانی منطقه یک
مدیر شهرداری منطقه یک
معاون عمرانی شهرداری سمنان
سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی

• درخواست خرید آسفالت (اشخاص حقیقی)
• درخواست خرید بتن (اشخاص حقیقی)
• درخواست خرید آسفالت (اشخاص حقوقی)
• درخواست خرید بتن ( اشخاص حقوقی)
• خرید انواع جدول (اشخاص حقیقی)
• خرید انواع جدول (اشخاص حقوقی)
• خرید انواع کفپوش (اشخاص حقیقی)
• خرید انواع کفپوش (اشخاص حقوقی)
• درخواست خرید مبلمان شهری (اشخاص حقیقی)
• درخواست خرید مبلمان شهری (اشخاص حقوقی)
• درخواست خرید شن و ماسه (اشخاص حقیقی)
• درخواست خرید شن و ماسه (اشخاص حقوقی)
دکتر سید محمد ناظم رضوی ریاست شورا
حسن عبداله زاده عضو شورا
علی خیرالدین عضو شورا
حمیدرضا دوست محمدی عضو شورا
قدرت اله ابک عضو شورا
محمد زحمتکش ناظر شورا
کوروش حصیرباف رییس هیئت مدیره
محمدرضا همتی عضو شورا
حجت ا.. ذوالفقاری سرپرست  سازمان
امید همتی معاونت فنی و اجرایی داخلی 19
راحله ارسطو سرپرست مالی داخلی 12
امیر علیزاده مسئول دفتر سرپرست سازمان داخلی 10
الیاس افضلی مسئول حوزه معادن
راحله مولائی سرپرست واحد حقوقی داخلی 16
فرشته طاهریان کارشناس امور قراردادها داخلی 16
امیر طیبی معاون بازآفرینی داخلی 18
سعید شحنه مسئول املاک داخلی 15

✦ آخرین اخبار