راه های ارتباط


بلوار قدس
شماره تماس : 33341172
farhangi@semnan.ir
کتابخانه رنگین کمان : 33466953

سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری سمنان

برنامه ریزی ،کنترل و نظارت برامور فرهنگی ،اجتماعی وورزشی
شناخت وتدوین و ترویج الگوهای همیاری و مشارکت شهروندان
مدیریت ایجاد سازوکارهای رصد مستمر تغییرات اجتماعی و فرهنگی شهر
برنامه ریزی ،مدیریت ،ایجاد و تجهیز فضاها و اماکن اجتماعی فرهنگی وورزشی
مدیریت ایجاد مراکز مشاوره محلی برای اطلاع رسانی به خانواده ها
مدیریت اجرای دوره های آموزش شهروندی
برنامه ریزی و مدیریت اجرای طرحهای گردشگری شهری
شناسایی ،معرفی و ترویج میراث معنوی شهرها
برنامه ریزی و مدیریت اجرای جشنواره ها،آیین ها وآداب و رسوم بومی ومحلی

عباس بابایی

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری سمنان

: کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

سوابق اجرایی

مدیرعامل سازمان پارکها وفضای سبز شهرداری سمنان
معاونت اداری و مالی منطقه 2
رئیس مرکز علمی و کاربردی شهرداری سمنان
سرپرست سازمان فرهنگی اجتماعی وورزشی شهرداری سمنان

✦ خدمات

انجام امور اجتماعی با رویکرد شهروندی
انجام امور اجتماعی با رویکرد خانواده
اکران بنر مذهبی
اکران بنر فرهنگی
اکران بنر اجتماعی
اکران بنر تجاری
برگزاری مزایده بیلبورد
برگزاری مناقصه چاپ بنر
برگزاری مزایده عرشه پل
فروش بنر ضایعاتی
ایجاد و راه اندازی خانه بازی
تمدید مجوز فعالیت خانه های بازی
تشکیل کلاسهای آموزشی (فرهنگی ،هنری ،اجتماعی)
انجام امور فرهنگی با رویکرد مذهبی
انجام امور فرهنگی با رویکرد ملی
انجام امور فرهنگی با رویکرد هنری
ورزش قهرمانی (آقایان)
ورزش قهرمانی (بانوان)
ورزش همگانی (آقایان)
ورزش همگانی (بانوان)
مدارس ورزشی (آقایان)
مدارس ورزشی (بانوان)
اجاره اماکن ورزشی (آقایان)
سلامت شهری (بانوان )

✦ شورا

دکتر ناظم رضوی شهردار و رئیس شورا
جواد نجاریانی عضو شورا
عبدالحمید مهدوی عضو شورا
غلامحسین نیا سماکوش عضو شورا
عباس طالب بیدختی نماینده و ناظر شورای اسلامی شهر سمنان در شورای سازمان
مهندس آلبویه نماینده و ناظر شورای اسلامی شهر سمنان در شورای سازمان
زینب کرکه آبادی عضو شورا

✦ هیئت مدیره

جواد نجاریانی رییس هیئت مدیره
حسین زیاری عضو هیئت مدیره
عباس بابایی سرپرست سازمان و عضو هیئت مدیره

✦ پرسنل

فهیمه سعیدی مدیرمالی داخلی 225
فاطمه شجاعیان حسابدار داخلی 225
حسن وفاخواه کارپرداز داخلی 224
رجبعلی برزگر مسئول ورزش و سلامت داخلی 223
بتول نیکفرد مسئول دبیرخانه داخلی 212
ابوالفضل ذوالفقاری مسئول دفتر داخلی 302
رضا جنانی مسئول اجرایی داخلی 211
افشین احسانی سرپرست واحد فرهنگی داخلی 204
زهرا بهنام مسئول روابط عمومی داخلی 209
سیما روشنائی مسئول ورزش بانوان داخلی 220
عباس عربی ورزش و سلامت داخلی 205
محمدحسین نوحی ورزش و سلامت داخلی 205
رمضانعلی صالحی اداره تبلیغات محیطی داخلی 215
سیدکریم محمدی سرپرست تبلیغات محیطی داخلی 202
الهام جعفری طراح داخلی 219
رضاحسین یوسفیه مسئول اداری داخلی 229
محمدرضا مداح تاسیسات داخلی 216
آذین دنبلی متصدی دبیرخانه داخلی 213
عاطفه عموزاده مدیر کتابخانه رنگین کمان 33467119
زهرا پیوندی کارشناس فرهنگی 33467119

✦ آخرین اخبار