1402 مهار تورم، رشد تولید

سازمان مدیریت آرامستان ها

آرامستان‌ ها يکي از نيازها و ضرورت‌هاي اساسي براي جوامع محسوب مي‌شود. امروزه با توسعه فضاهاي شهري، ايجاد فضاهاي متمركز تحت عنوان آرامستان جمعي و كاركرد چندگانه آن توانسته است آرامش را به شهروندان و شهر تزريق كند.افزايش جمعيت و به تبع آن افزايش مرگ‌ومير، تقاضا براي ايجاد كاربري‌هاي مرتبط با اين فضا راافزايش داده است که به همين منظور توسعه آرامستان هاوافزايش کيفيت خدمات آن بيش از پيش احساس مي شود.آرامستان ها از بعد اجتماعي و فرهنگي مي تواند اهميت توجه به اين مکان خاص و تاثيرش بر تقويت روحي و رواني مراجعين را روشن سازد. آرامستان¬ها را مي توان تجلي معمارانه نگرش مردم به پديده مرگ دانست. سنگ قبر و سروده اي که بر روي آن نقش بسته است، هريک نشاني از فرهنگ و هويت زمان حياتشان را يادآوري مي کند. از اين رو آرامستان ها براي افرادي که وارد آن شده اند، از يک سو موجب تجلي فرهنگ و هويت افراد و از سويي ديگر موجب توجه آنان به موضوع حيات و مرگ مي شود. سازمان مدیریت آرامستان هاي شهرداري سمنان نيز در راستاي رسالت خويش همواره سعي در ارائه به موقع خدمات مطلوب به مراجعان و خانواده هاي متوفي داشته و اقداماتي نيز تا کنون در جهت توسعه و بهسازي آرامستان ها و ارتقاء سطح کيفي خدمات به شهروندان به عمل آورده است. اين سازمان نيز به منظور گسترش و توسعه خدمات وتسکين خاطر مراجعين تمام توان خود را به کار گرفته که اميد است اين اقدامات مشمول توجه خاص حق تعالي واقع شود.در همین راستا اهتمام ویژه این سازمان بر توسعه فضای سبز، تغییر ساختاری در نوع و چینش قبور در آرامستان وادی السلام و تسهیل در دریافت خدمات به مراجعین میباشد

مجتبی اعوانی

سرپرست سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری سمنان

سوابق و مسئولیت‌ها

سرپرست اداره خدمات شهری شهرداری منطقه ۲

سرپرست سازمان مدیریت پسماند شهرداری سمنان

سرپرست سازمان مدیریت آرامستان های شهرداری سمنان

 نام و نام خانوادگی عنوان سمت
عباس باباییریاست شورا
محسن مداحنایب رئیس شورا
حجت الاسلام قاسمپورعضو شورا
مجيد ديابیعضو شورا
 نام و نام خانوادگی عنوان سمت
محسن مداحرئیس هیئت مدیره
حجت الاسلام جلیل طاهریانعضو هیئت مدیره
حميد رضا پيوندیعضو هیئت مدیره
زهرا مهربانیعضو علی البدل
 نام و نام خانوادگیعنوان سمت
مهرداد فخاریمسئول امور متوفیان و فناوری
موسي لشكربلوكیسرپرست امور مالي
ساجد پرساناظر واحد فني و عمراني
ابوالفضل چراغیانپذریش متوفیان
سروش نظریمسئول دفتر
حسنعلي وفاخواهکارپرداز
سعید مرادیمتصدی امور دفتری
روح اله حافظیمتصدي امور بايگاني
محمد عسگري سمنانيامور حقوقي
آخرین خبرهای سازمان مدیریت آرامستان ها