عضویت در سازمان های بین المللی

مجمع شهرداران آسیایی (AMF)
ازاهداف مجمع می توان به ترویج فرهنگ تعامل و ارتقای همکاریهای مشترک میان شهرداریها، فراهم آوردن بستر مناسب جهت توسعه متوازن و متعادل شهر و شهروند با تاکید بر کرامت انسانی شهروندان،ایجاد همگرایی فرهنگی و اجتماعی میان شهروندان شهرهای عضو و ارائه راهکارهایی برای مدیریت بهینه تر سرمایه گذاری برای دستیابی به توسعه شهری اشاره نمود.

مجمع شهرهای تاریخی جهان (LHC)
170 شهر با 15 سال سابقه عضویت در مجمع شهرهای تاریخی به‌عنوان یکی از مهمترین لیگ شهرهای جهان عبارتند از : 26 شهر از آسیا، 2 شهر از آفریقا، 48 شهر از اروپا، 20 شهر از شمال آفریقا، خاورمیانه، آسیای غربی و مرکزی، 3 شهر از آمریکای شمالی و 3 شهر از شهرهای اقیانوس آرام .
شایان ذکر است سمنان از سال 2018 با پیگیری ها و مکاتبات مستمر با دبیر خانه این مجمع و ارسال مستندات لازمه از طرف مدیریت گردشگری و مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری سمنان به عضویت این مجمع جهانی در آمد و پیش از این، شهرهای اصفهان،شیراز،کاشان،نیشابور و یزد از ایران به عضویت این مجمع درآمده اند.
مجمع شهرهای تاریخی جهان در بولتن شماره ی 79 خود ، سمنان را از بین 170 شهر عضو ، معرفی نمود 

مجمع شهرهای راه ابریشم
http://worldsilkroad.org/