شهرداری منطقه دو

بلوارقدس-میدان عدالت،خیابان شهدای دادگستری | تلفن:7-33363986 | mantaghe2@semnan.ir

حمید قاسمی

مدیر منطقه دو شهرداری سمنان

کارشناسی ارشد مدیریت و برنامه ریزی شهری

سوابق اجرایی

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری سمنان
مدیر منطقه یک شهرداری سمنان
معاون اداری-مالی شهرداری سمنان
سرپرست معاونت برنامه ریزی و هماهنگی

✦ پرسنل

علیرضا سالار سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع 106 - 152
مجتبی اعوانی سرپرست اداره خدمات شهری 115
وحید اکبری نسب رئیس اداره عمرانی 104
علیرضا احسانی سرپرست واحد نوسازی 157
امیرمحمد صفائی مسئول روابط عمومی 155
حمیدرضاسعدالدین مسئول حقوقی 141
فاطمه پیوندی رئیس اداره امورمالی 137
حسن حسنان مسئول اداره امور درآمد 111
مرتضی جانبکلو سرپرست اداره املاک 134
فرشته مومنی  سرپرست اداره منابع انسانی 131
رحمان همتی معاون شهرسازي و معماري 108
جواد میرکو مسئول حراست 142
محمداسماعیل پیوندی مسئول فناوری اطلاعات 126
عاطفه دوستمحمدی مسئول صدور پروانه ساختمانی 125
محمد اصغریان رستمی سرپرست ناحیه دو شهرداری منطقه دو 33486485
قربانعلی دانی سرپرست ناحیه یک شهرداری منطقه دو 33442711

✦ آخرین اخبار