راه های ارتباط


میدان سعدی - شهرداری مرکزی سمنان

023-33328001

mayor@semnan.ir

سید علی مرتضی نژاد

شهردار سمنان

سید علی مرتضی نژاد، شهردار سمنان در سال 1339و در خانواده ای مذهبی در شهر سمنان متولد شده اند. ایشان فرزند مرحوم سید حاج آقا از روحانیون شهر سمنان هستند.