شهر و رضامندی شهروندی

لذت از زندگی یک مفهوم ذهنی است که از طریق مفاهیمی چون رفاه ذهنی، رضایت مندی از زندگی و شادی مطرح می¬گردد. رضایت مندی شهروندان را می توان عکس العمل موثر شهروندان به عملکرد سازمان شهرداری دانست. اصولاً عملکرد سازمان ها نقش بسیار مهمی در ایجاد رضایت یا نارضایتی دارند. در عملکرد سازمانی،عملکردهایی وجود دارد که باعث نگرش های مثبت ومنفی شهروندان نسبت به سازمان)شهرداری(می گردد.اگر چه عملکرد سازمانی طیف بسیار گسترده ای را شامل می شوند اما هدف نهایی همه ی این عملکردها ارتباط بین سازمان ورضایت مندی شهروندان است زمانی که عملکردهای شهرداری بتواند نیازهای شهروندان را برآورده سازند رضایت مندی شهروندان ایجاد می شود .
فضاهای عمومی مهم ترین بخش یک شهر را تشکیل می دهد. این فضاها مکان هایی هستند که بیشترین برخوردها و کنش های متقابل میان افراد در آن ها به وقوع می پیوندد و شامل تمام بخش هایی از شهر هستند که مردم به آن ها می پیوندد و به آن ها دسترسی فیزیکی و بصری دارند. در سال های اخیر سیاست های بازپیرایی و افزایش کیفیت فضاهای عمومی شهری به عنوان رویکرد برنامه ریزی استراتژیک شهری در شهرهای مختلف آغاز شده که هدف اصلی آن افزایش کیفیت زندگی شهروندان است.یافته ها حاکی از آن است که اقدامات و عملکرد مناسب شهرداری در جهت بازپیرایی و بهبود کیفیت فضاهای عمومی شهری ، رضایت شهروندان را به دنبال داشته که از آثار این رضایت می توان به تقویت مسئولیت پذیری و تعهد اجتماعی شهروندان در حوزه مسائل شهری ، رشد مشارکت شهروندان در برنامه ها و اقدامات محلی و نیز منجر به افزایش تعاملات و ارتباطات اجتماعی شهروندان می شود . طبق نتایج این تحقیق ،باززنده سازي و احياء فضاهاي عمومی شهري به نتايجي درباره كيفيت فضاهاي شهري جهت حضور بيشتر شهروندان دست يافته و در جهت تامین رضایت شهروندان نیز گامي برداشته می شود.با توجه به اين كه كيفيت فضاهای عمومی شهري، رابطة مثبت و معني داري با ميزان رضایت شهروندان دارد، بايد عملكرد شهرداري ها به گونه اي باشد كه مدام نيازها و كمبودهاي محله ها را شناسايي كرده و سريع براي برطرف كردن آن ها متناسب با نیاز گروه های مختلف شهروندی شامل کودکان ، جوانان ، افراد مسن، معلولان و ناتوانان اقدام كنند تا از اين طريق، بتوان کیفیت زندگی شهری مورد نظر شهروندان را برای داشتن محیطی آرام همراه با مشارکت ، تعامل و تعهد فراهم نمود.

علی اکبر بنی اسدی

کارشناسی ارشد مدیریت ، . Ak.baniasadi@gmail.com