راه های ارتباط


خیابان حافظ شمالی ، نرسیده به میدان ابوذر جنب بادگیر

4 - 33344883
baft@semnan.ir

مدیریت بافت تاریخی شهرداری سمنان

تملک املاک جهت اجرای پروژه های بازآفرینی
تملک خانه های با ارزش در بافت تاریخی
مرمت و بهسازی و نوسازی ابنیه با ارزش و تاریخی
بررسی و شناسایی اراضی قابل سرمایه گذاری در بافت تاریخی
احیاء و باز زنده سازی و ساماندهی گذرهای بافت تاریخی
پاسخگویی به درخواست استعلام های واقع در بافت تاریخی
برگزاری جلسات ستاد بازآفرینی شهری شهرستان و پیگیری مصوبات
تهیه بسته های تشویقی جهت نوسازی و بازسازی در بافت های فرسوده و اجرای طرح اقدام ملی مسکن
تهیه طرح های بازافرینی در بافت های تاریخی و بافت فرسوده

سعید پرسا

سرپرست مدیریت بافت تاریخی و مسئول ستاد بازآفرینی شهرداری سمنان

کارشناس مهندسی عمران عمران و کارشناس ارشد مهندسی شهرسازی – برنامه ریزی

سوابق اجرایی

نماینده شرکت مهندسین مشاور پارت آبان 81 تا اردیبهشت 85
کارشناس معاونت عمران روستایی بنیاد مسکن اردیبهشت 85تا دی 96
مسئول دفتر طراحی حوزه معاونت عمرانی شهرداری سمنان بهمن 86 تا مهر 92
سرپرست معاونت شهرسازی شهرداری سمنان مهر 92 تا شهریور 95
مدیر پروژه های مشارکتی شهرداری سمنان شهریور 95تا دی 96
معاونت باز آفرینی سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری سمنان دی 96تا خرداد 97
سرپرست سازمان عمران و بازآفرینی شهرداری سمنان خرداد 97 تا شهریور 97
سرپرست مدیریت بافت تاریخی و مسئول ستاد بازآفرینی شهرداری سمنان

✦ خدمات

تملک برخی خانه های مخروبه و متروکه جهت بازگشایی مسیر
درخواست تملک برخی خانه های با ارزش در بافت قدیم
درخواست مرمت و بازسازی خانه های قدیمی با ارزش از نظر معماری
درخواست مدیریت زمین های قابل سرمایه گذاری در بافت قدیم
درخواست آزادسازی محوطه امامزاده ها
درخواست باز زنده سازی گذرهای قدیمی
پاسخگویی به درخواست استعلام در طرح بودن ملک قبل از صدور گواهی پروانه

✦ پرسنل

فرح همتیان کارشناس داخلی 11
حامد مداح کارشناس داخلی 13
سعید پرویزی کارپرداز
حسین نی چی کارشناس داخلی 16