راه های ارتباط


بلوار قدس جنب شورای اسلامی شهر سمنان
33329226 - 33329225 - 023
mosharekat@semnan.ir

مدیریت سرمایه گذاری و مشارکت مردمی شهرداری سمنان

مدیریت سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری سمنان به عنوان مدیریت وابسته به شهرداری با هدف گسترش و تمرکز تمامی امور مربوط به سرمایه گذاری و جذب سرمایه و سرمایه گذاران در راستای برنامه های توسعه شهری و رونق اقتصادی شهری ایجاد شده است.
فلسفه وجودی آن یاری گرفتن از بخش خصوصی در اموری است که بنا به شرائط بخش خصوصی (مانند منابع مالی، امکانات تکنولوژیکی، مدیریت بهینه و ....) امکان انجام امور در زمان کمتر و با کیفیت بهتر وجود خواهد داشت.

حسین عرب

سرپرست سرمایه گذاری و مشارکت مردمی شهرداری سمنان

//

سوابق اجرایی

//

✦ پرسنل

علی یزدانیان کارشناس حقوقی 33329226
محسن معماریان کارشناس جذب 33329226