راه های ارتباط


خیابان سعدی – ساختمان مرکزی شهرداری سمنان

مدیریت حوزه شهردار

محسن صوفی آبادی

مدیر حوزه شهردار
سوابق اجرایی

✦ پرسنل

محمد رضا قاضی نژاد مسئول هماهنگی و پیگیری حوزه شهردار