راه های ارتباط


بلوار سعدی - ساختمان مرکزی شهرداری سمنان
شماره تماس 33329102

مسئول هماهنگی و پیگیری حوزه شهردار

محمدرضا قاضی نژاد

مسئول هماهنگی و پیگیری حوزه شهردار

کاردانی مدیریت امور دفتری
کارشناسی روابط عمومی

سوابق اجرایی

کارشناس اداره مهندسی و نظارت بر ساخت و سازها
مسئول دفتر معاونت برنامه ریزی و هماهنگی و نظارت بر سامانه ۱۳۷
مسئول هماهنگی و پیگیری حوزه شهردار