راه های ارتباط


خیابان سعدی – ساختمان مرکزی شهرداری سمنان

شماره تماس :33322885
نمابر : 33322023

معاونت توسعه مدیریت و منابع

سياستگذاري، برنامه ريزي و نظارت بر امور اداري و مالي و توسعه مديريت و منابع شهرداري
نظارت بر حسن اجراي آئين نامه هاي استخدامي، آيين نامه ها و مقررات استخدامي
نظارت بر وصول درآمد
نظارت بر کليه هزينه ها و معاملات شهرداري و نگهداري حساب هزينه ها و همچنين نظارت بر اعتبارات مصرف شده واحدها
نظارت برتامين امکانات و حفظ و اداره کردن دارايـي هاي منقـول و غيـر منقـول متعلق به شهـرداري
برنامه ریزی و اهتمام در خصوص جذب نیروی انسانی، نگهداری آنها و حفظ حقوق حقه آنان و اموزش مستمر با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و پژوهش
نظارت بر اجرای دقیق آئین نامه ها و قانون استخدام کشوری و آئین نامه استخدامی شهرداریها و قانون کار و سایر ضوابط مربوط به کارکنان شهرداری، سازمانها و شرکتهای وابسته
اظهار نظر در مورد چگونگی اجرای آئین نامه ها و مقررات استخدامی مربوط به کارکنان شهرداری و موسسات تابعه
نظارت بر اجرای مقررات مربوط به بیمه و بازنشستگی و خدمات درمانی کارکنان و اجرای آئین نامه های استخدامی کارگران با توجه به مقررات قانون و کار و تامین اجتماعی
همکاری با دفتر تشکیلات و بهبود روشها و آموزش از لحاظ جاری نگهداشتن طرحهای طبقه بندی و سازمان تفصیلی اداری شهرداری
نظارت بر جمع آوری اطلاعات و آمار کارکنان شهرداری از لحاظ وضع پرسنلی کارمندان و کارگران
نظارت بر حفظ و نگهداری پرونده ها و سوابق استخدامی کارکنان شهرداری اعم از کارمند و کارگر به صورت مکانیزه

مهیار گرانمهر

معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری سمنان

کارشناس ارشد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیر کبیر

سوابق اجرایی

مهندس ناظر ومحاسب شهرداری منطقه 4 تهران (سال های 1387 الی 1388)
کارشناس و جانشین مدیریت طرح شهرداری منطقه 12 تهران (سال های 1388 الی 1389)
مدیر طرح شهرداری منطقه 10 تهران (سال های 1390 الی 1391)
مدیر طرح شهرداری منطقه 17 تهران (سال های 1392 الی 1393)
مدیر طرح پروژه های شهرداری کاشان (سال 1392 الی 1394)
رئیس هیات مدیره سازمان عمران بهسازی شهرداری کاشان سال( 1394 الی 1396)
سرپرست اداره طراحی های شهری شهرداری کاشان (سال 1394 الی 1395)
معاون فنی و عمرانی شهرداری کاشان (سال1394 الی 1396)

✦ پرسنل

لطف الله خیری مدیر امور مالی 02333328867
رضا رهایی مدیر سرمایه انسانی 02333343735
روح الله سالار مدیریت تشخیص و وصول درآمد 02333335213
علی اقوامی پناه مسئول دفتر داخلی
محمد اصغریان رستمی پیگیری امور تخصصی مربوط به دفتر و روابط عمومی داخلی