راه های ارتباط


خیابان سعدی – ساختمان مرکزی شهرداری سمنان

شماره تماس :33322885
نمابر : 33322023

معاونت توسعه مدیریت و منابع

سياستگذاري، برنامه ريزي و نظارت بر امور اداري و مالي و توسعه مديريت و منابع شهرداري
نظارت بر حسن اجراي آئين نامه هاي استخدامي، آيين نامه ها و مقررات استخدامي
نظارت بر وصول درآمد
نظارت بر کليه هزينه ها و معاملات شهرداري و نگهداري حساب هزينه ها و همچنين نظارت بر اعتبارات مصرف شده واحدها
نظارت برتامين امکانات و حفظ و اداره کردن دارايـي هاي منقـول و غيـر منقـول متعلق به شهـرداري
برنامه ریزی و اهتمام در خصوص جذب نیروی انسانی، نگهداری آنها و حفظ حقوق حقه آنان و اموزش مستمر با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و پژوهش
نظارت بر اجرای دقیق آئین نامه ها و قانون استخدام کشوری و آئین نامه استخدامی شهرداریها و قانون کار و سایر ضوابط مربوط به کارکنان شهرداری، سازمانها و شرکتهای وابسته
اظهار نظر در مورد چگونگی اجرای آئین نامه ها و مقررات استخدامی مربوط به کارکنان شهرداری و موسسات تابعه
نظارت بر اجرای مقررات مربوط به بیمه و بازنشستگی و خدمات درمانی کارکنان و اجرای آئین نامه های استخدامی کارگران با توجه به مقررات قانون و کار و تامین اجتماعی
همکاری با دفتر تشکیلات و بهبود روشها و آموزش از لحاظ جاری نگهداشتن طرحهای طبقه بندی و سازمان تفصیلی اداری شهرداری
نظارت بر جمع آوری اطلاعات و آمار کارکنان شهرداری از لحاظ وضع پرسنلی کارمندان و کارگران
نظارت بر حفظ و نگهداری پرونده ها و سوابق استخدامی کارکنان شهرداری اعم از کارمند و کارگر به صورت مکانیزه

قاسم ملکدار

معاون توسعه مدیریت و منابع شهرداری سمنان
سوابق اجرایی

✦ پرسنل

لطف الله خیری مدیر امور مالی 02333328867
رضاحسين يوسفيه مدیر سرمایه انسانی 02333343735
سید آرش رئوفی مدیریت تشخیص و وصول درآمد 02333335213
حسن باباشاه مسئول دفتر داخلی