راه های ارتباط


بلوار سعدی - ساختمان مرکزی شهرداری

شماره تماس :02333333070

معاونت شهرسازي و معماری

بررسي و ارزيابي فني، اقتصادي و زيست محيطي طرحها و پروژه هاي عمراني و اولويت بندي آنها
تعيين خط مشي و برنامه هاي كلي بمنظور تهيه طرحهاي عمراني و حمل و نقل و ترافيک شهري باتوجه به احتياجات فعلي واتي شهر.
نظارت كلي وايجاد هماهنگي در امور مربوط به طرحهاي عمراني اعم از برنامه هاي عمراني جاري شهرداري و يا طرحهاي عمراني
مراقبت در تشكيل كميسيون هاي فني وايمني وساير كميسيون هاي خاص حوزه تحت نظارت و پيگيري مصوبات كميسيونهاي مذكور
نظارت برحسن اجراي برنامه هاي مصوب عمراني اعم ازكوتاه مدت، ميان مدت ودرازمدت.
كنترل ونظارت بر كار پيمانكاران ونظارت در هنگام تحويل پروژه زمين به پيمانكار

ابوالفضل ملحی

معاون شهرسازی و معماری شهرداری سمنان

مهندس تکنولوژی عمران - عمران

سوابق اجرایی

مسئول طرح راهبردی بافت تاریخی در سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری سمنان
کارشناس واحد درآمد شهرداری سمنان
مسئول درآمد شهرداری منطقه دو سمنان
ناظر پروژه های مشارکتی شهرداری سمنان
مسئول امور قراردادها و پیمان شهرداری سمنان
مدیریت تشخیص و وصول درآمد شهرداری سمنان
سرپرست مدیریت برنامه و بودجه شهرداری سمنان
مدیر سرمایه گذاری و مشارکت مردمی شهرداری سمنان
سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری سمنان

✦ پرسنل

سعید کاشی سرپرست مدیریت شهرسازی و معماری داخلی 135 
مهدي رفيع زاده سرپرست مديريت طرحهاي توسعه شهري داخلی 135
محمدجواد عرب خابوری مسئول دفتر معاونت معماری و شهرسازی داخلی 108
 سمانه محمدیان سرپرست اداره دوستدار کودک و کمیته نما داخلی 145
آرزو عبدوس کارشناس کمیسیون ماده 5 داخلی 147
علی خوشخوان دبیر کمیسیون ماده صد داخلی 112
علی اصغر احسانی فرد کارشناس طرح تفصیلی داخلی 150
سید میلاد طباطبایی کارشناس شهرسازی 33371410
پیمان طاهریان کارشناس بازدید اداره مهندسی و نظارت بر ساخت و سازها 33371410
حامد علیرضایی علایی کارشناس بازدید اداره مهندسی و نظارت بر ساخت و سازها 33371410
سعید سعدالهی نژاد کارشناس بازدید اداره مهندسی و نظارت بر ساخت و سازها 33371410
مهران مرشدی زاده کارشناس ماده صد داخلی 112