راه های ارتباط


بلوار سعدی - ساختمان مرکزی شهرداری

شماره تماس :02333333070

معاونت شهرسازي و معماری

بررسي و ارزيابي فني، اقتصادي و زيست محيطي طرحها و پروژه هاي عمراني و اولويت بندي آنها
تعيين خط مشي و برنامه هاي كلي بمنظور تهيه طرحهاي عمراني و حمل و نقل و ترافيک شهري باتوجه به احتياجات فعلي واتي شهر.
نظارت كلي وايجاد هماهنگي در امور مربوط به طرحهاي عمراني اعم از برنامه هاي عمراني جاري شهرداري و يا طرحهاي عمراني
مراقبت در تشكيل كميسيون هاي فني وايمني وساير كميسيون هاي خاص حوزه تحت نظارت و پيگيري مصوبات كميسيونهاي مذكور
نظارت برحسن اجراي برنامه هاي مصوب عمراني اعم ازكوتاه مدت، ميان مدت ودرازمدت.
كنترل ونظارت بر كار پيمانكاران ونظارت در هنگام تحويل پروژه زمين به پيمانكار

مریم هاشمی معتمدی

سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری سمنان

مهندسی عمران
کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری

سوابق اجرایی

کارشناس واحد کنترل نقشه شهرداری
مسئول واحد کنترل و بررسی نقشه
کارشناس کنترل نقشه منطقه یک
مدیر شهرسازی منطقه یک
سرپرست شهرسازی و معماری شهرداری سمنان

✦ پرسنل

اکرم ذوالفقاری مدیرشهرسازی و معماری 33329102 داخلی 150