راه های ارتباط


بلوار سعدی - ساختمان مرکزی شهرداری

شماره تماس :02333333070

معاونت شهرسازي و معماری

بررسي و ارزيابي فني، اقتصادي و زيست محيطي طرحها و پروژه هاي عمراني و اولويت بندي آنها
تعيين خط مشي و برنامه هاي كلي بمنظور تهيه طرحهاي عمراني و حمل و نقل و ترافيک شهري باتوجه به احتياجات فعلي واتي شهر.
نظارت كلي وايجاد هماهنگي در امور مربوط به طرحهاي عمراني اعم از برنامه هاي عمراني جاري شهرداري و يا طرحهاي عمراني
مراقبت در تشكيل كميسيون هاي فني وايمني وساير كميسيون هاي خاص حوزه تحت نظارت و پيگيري مصوبات كميسيونهاي مذكور
نظارت برحسن اجراي برنامه هاي مصوب عمراني اعم ازكوتاه مدت، ميان مدت ودرازمدت.
كنترل ونظارت بر كار پيمانكاران ونظارت در هنگام تحويل پروژه زمين به پيمانكار

ابوالفضل ملحی

سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری سمنان

مهندس تکنولوژی عمران - عمران

سوابق اجرایی

مسئول طرح راهبردی بافت تاریخی در سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری سمنان
کارشناس واحد درآمد شهرداری سمنان
مسئول درآمد شهرداری منطقه دو سمنان
ناظر پروژه های مشارکتی شهرداری سمنان
مسئول امور قراردادها و پیمان شهرداری سمنان
مدیریت تشخیص و وصول درآمد شهرداری سمنان
سرپرست مدیریت برنامه و بودجه شهرداری سمنان
سرپرست مدیریت سرمایه گذاری و مشارکت مردمی شهرداری سمنان
سرپرست معاونت شهرسازی و معماری شهرداری سمنان

✦ پرسنل

اکرم ذوالفقاری مدیرشهرسازی و معماری داخلی 135 
مهدی شاهی واحد طرح تفصیلی شهرداری مرکز داخلی 150
گلنار حصاربنی کارشناس کمیسیون ماده 5 داخلی 146
سمانه محمدیان سرپرست اداره شهر و دوستدار کودک داخلی 147
جواد سوری مسئول دفتر معاونت معماری و شهرسازی داخلی 108
علی طاهریان دبیر کمیسیون ماده صد داخلی 112
راضیه شریفی كارشناس شهرسازي داخلی 145
محمد اسماعیل جعفرآبادی سرپرست اداره مهندسي و نظارت بر ساخت و سازها داخلی 150