راه های ارتباط


ضلع شمالی میدان دریادار همتی، طبقه دوم

شماره تماس :02333451093

معاونت فنی و امور زیربنایی

بررسي و ارزيابي فني، اقتصادي و زيست محيطي طرحها و پروژه هاي عمراني و اولويت بندي آنها
تعيين خط مشي و برنامه هاي كلي بمنظور تهيه طرحهاي عمراني و حمل و نقل و ترافيک شهري باتوجه به احتياجات فعلي واتي شهر.
نظارت كلي وايجاد هماهنگي در امور مربوط به طرحهاي عمراني اعم از برنامه هاي عمراني جاري شهرداري و يا طرحهاي عمراني
مراقبت در تشكيل كميسيون هاي فني وايمني وساير كميسيون هاي خاص حوزه تحت نظارت و پيگيري مصوبات كميسيونهاي مذكور
نظارت برحسن اجراي برنامه هاي مصوب عمراني اعم ازكوتاه مدت، ميان مدت ودرازمدت.
كنترل ونظارت بر كار پيمانكاران ونظارت در هنگام تحويل پروژه زمين به پيمانكار

حسن عبدالله زاده

معاون فنی و زیربنایی شهرداری سمنان

//کارشناس ارشد مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیر کبیر

سوابق اجرایی

✦ پرسنل

محمد رضا رجبی مسئول اداره دفتر فنی 33451093
علی نادری مدیر فنی و نظارت بر پروژه های عمرانی 33451093