1402 مهار تورم، رشد تولید

ارتباط مستقیم با شهردار

این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .