منشور حقوق شهروندی

حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است.
هیچکس نمیتواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. ملت ایران این حق را از طریق اصول قانون اساسی اعمال کرده؛ و بهموجب اصول 113 و 121 ،مسئولیت اجرا و پاسداري از قانون اساسی را بر عهده رئیسجمهور نهاده است. رئیسجمهور که در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران بر پشتیبانی از حق، گسترش عدالت و حمایت از آزادي و کرامت انسانی افراد و حقوق ملت در قانون اساسی به خداوند سوگند یادکرده است، «منشور حقوق شهروندي» را بهمثابه برنامه و خطمشی دولت براي رعایت و پیشبرد حقوق اساسی ملت ایران اعلام میکند. این منشور با هدف استیفا و ارتقاي حقوق شهروندي و بهمنظور تدوین «برنامه و خطمشی دولت » ، موضوع اصل 134 قانون اساسی، تنظیم شده و شامل مجموعهاي از حقوق شهروندي است که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناساییشدهاند و یا دولت براي شناسایی، ایجاد، تحقق و اجراي آنها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیري تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم تلاش جدي و فراگیر خود را معمول خواهد داشت. براي دستیابی به این هدف همکاري سایر قوا و نهادها و مشارکت مردم، تشکلها، اتحادیههاي صنفی، سازمانهاي مردمنهاد و بخش خصوصی ضروري است. مواد مختلف این منشور باید در هماهنگی و سازگاري با یکدیگر و در چارچوب نظام حقوقی موجود تفسیر و اجرا شود و نباید موجب کاهش حقوق شهروندان ایرانی و حقوق اتباع سایر کشورها که در قوانین و یا تعهدات بین المللی کشور شناسایی شده است، گردد.

برای مطالعه منشور حقوق شهروندي و بیانیه رئیس جمهور، لطفا فایل زیر را دانلود کنید.